Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-245441-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện, các phòng ban chuyên môn tùy theo lĩnh vực khiếu nại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan, Chính quyền địa phương nơi phát sinh khiếu nại
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại nơi tiếp công dân của UBND cấp huyện hoặc Thanh tra cấp huyện
+ Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại hoặc nội dung khiếu nại mà người khiếu nại đến trình bày trực tiếp.
+ Trường hợp khiếu nại trực tiếp không có đơn thì cán bộ tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc cán bộ tiếp nhận ghi lại nội dung và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung đã trình bày
+ Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải có văn bản cử người đại diện (trong số người đến khiếu nại, số lượng người đại diện theo quy định của pháp luật) để trình bày nội dung khiếu nại
Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại năm 2011, UBND cấp huyện phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do
Bước 3: Tiến hành xác minh: Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập Tổ xác minh hoặc Đoàn thanh tra tiến hành xác minh nội dung khiếu nại
Bước 4: Báo cáo kết quả xác minh: Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc Trưởng đoàn thanh tra báo cáo kết quả xác minh cho UBND cấp huyện
Bước 5: Tổ chức đối thoại: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại phải lập thành biên bản và có chữ ký của những người tham gia
Bước 6: Ra quyết định giải quyết khiếu nại: Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại
Bước 7: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại phải gửi cho người khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc người có quyền, lợi ích liên quan.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ chiều thứ 7, chủ nhật, lễ, tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011:
+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
+ Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
+ Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
+ Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
+ Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
+ Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án
Đơn khiếu nại (phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp)
Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại; chứng cứ cho việc khiếu nại (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần đầu (thẩm quyền cấp Huyện) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-245441-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36