Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS1747
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (số 159, Lạc Long Quân, phường Phú Lâm, tỉnh Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lê theo quy định (theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP)
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh (trong phạm vi các nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 30 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trình Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung quy định tại Khoản 5, Điều 31 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP liên quan đến nội dung điều chỉnh.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (số 159, Lạc Long Quân, phường Phú Lâm, tỉnh Phú Yên). Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc ra phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ (có ghi rõ các hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ ra giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, nhân viên ra phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, theo các bước sau:
+ Người đến nhận kết quả phải nộp lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.
+ Nhân viên kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
- Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều;
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS1747
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
64