Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS514
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở Thanh tra cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu đề xuất xử lý đơn; Phiếu đề xuất xử lý đơn; Phiếu trả đơn khiếu nại; Thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại; Thông báo việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại; Phiếu chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo; Thông báo việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận qua các nguồn:
+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến.
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến.
+ Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.
Công chức tiếp nhận thực hiện các bước sau:
Tiếp nhận đơn.
Bước 2: Phân loại đơn và vào Sổ tiếp nhận và xử lý đơn.
Bước 3: Tiến hành xử lý đơn.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30(Trừ chiều thứ 7, chủ nhật, lễ,tết).
Xử lý đơn khiếu nại.
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Chánh thanh tra thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý (theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011) thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Chánh thanh tra trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý.
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời trả lại tài liệu gốc (nếu có), trừ trường hợp nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì có trách nhiệm xem xét và báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thụ lý giải quyết khiếu nại đó.
+ Trường hợp đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan khác nhận được và chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan rõ lý do không thụ lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến.gửi trả lại đơn kèm theo các tài liệu (nếu có) và thông báo bằng văn bản nêu
Xử lý đơn tố cáo.
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Chánh thanh tra xem xét quyết định việc thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan chuyển đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho người gửi đơn tố cáo biết.
+ Trường hợp đơn có nội dung tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, cơ quan, tổ chức, tính mạng, tài sản của cá nhân thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo Chánh thanh tra thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả có thể xảy ra và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.
Xử lý đơn khác.
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Chánh thanh tra giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định việc chuyển đơn kèm theo tài liệu (nếu có) hoặc hướng dẫn đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (phải có họ tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp).
Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN KHIẾU NẠI
Tải về
ĐƠN TỐ CÁO
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, xử lý đơn - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS514
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19