Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-030674-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với thương nhân: phải chuẩn bị thủ tục và các văn bản liên quan về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại; nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Công thương và đợi kết quả
Bước 2: Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thương mại của thương nhân;
+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 liên, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký.
Bước 3: Trong trường hợp 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ phải trả lời bằng văn bản
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
Nếu các giấy tờ trên được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới thông báo 4.000.000 đồng/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-030674-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17