Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-038949-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt hồ sơ. trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và nói rõ lý do cho tổ chức biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin Thẩm định phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ tại Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Bình
Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt hồ sơ, trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và nói rõ lý do cho tổ chức biết
Công văn đề nghị Thẩm định phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ có chứng nhận Công chứng Nhà nước
Bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-038949-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32