Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-040908-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử (Email) của Phòng ĐKKD và nộp bản chính thức khi đến nhận GCNĐKKD
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy CNĐKHĐCN/ VPĐD
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã được tách và hợp tác xã bị tách hoặc người được ủy quyền: Nộp hồ sơ hợp lệ và chính xác theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử (Email) của Phòng ĐKKD và phải nộp bản chính thức khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi tắt là GCNĐKKD). Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD; nộp đủ lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nhận GCNĐKKD trực tiếp tại Phòng ĐKKD và ký nhận vào Phiếu trả kết quả
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải tiến hành để cấp mới GCNĐKKD cho HTX được tách và cấp đổi GCNĐKKD cho HTX bị tách. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên HTX yêu cầu đăng ký không đúng quy định, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho HTX trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành
HTX phải thực hiện thủ tục tách HTX theo Điều 40 Luật Hợp tác xã
- Đơn đăng ký kinh doanh đối với HTX được tách hoặc Thông báo về đăng ký kinh doanh đối với HTX bị tách;
- Nghị quyết của Ðại hội xã viên của HTX bị tách về việc tách HTX;
- Điều lệ của HTX được tách, Điều lệ sửa đổi của HTX bị tách đã được Đại hội xã viên của HTX bị tách thông qua (xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP);
- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách HTX đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX được Đại hội xã viên của HTX bị tách thông qua (bao gồm cả phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động của HTX và các chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc sau khi tách);
- Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của các HTX;
- Người đại diện theo pháp luật của các HTX hoặc người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nộp văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy(quyền ĐKKD;
- Bản gốc Giấy CNĐKKD và Giấy CNĐKHĐCN/ VPĐD (nếu có) của HTX bị tách;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định đối với HTX doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải có trước khi đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: Mỗi HTX nộp 01 bộ hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát; Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXMĐ, mẫu HTXDS hoặc Mẫu HTXTB–2 Thông tư 05/2005/TT- BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 200.000 đồng đối với HTX được tách và 20.000 đồng đối với HTX bị tách
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách hợp tác xã - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-040908-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30