Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-041455-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện Ủy ban nhân dân huyện (thành phố), Ủy ban nhân dân xã (ph­ường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện việc cấp giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là không quá 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép chuyễn nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chuyễn nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Phòng giao dịch "01 cửa" của Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Bình.
- Bộ phận " một cửa " kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (Phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra Quyết định cấp phép, trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Sau khi hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, tổ chức(cá nhân) nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
Trả hồ sơ tại phòng giao dịch một cửa
Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo mẫu số 10, Thông tư 01/2006//TT-BTNMT(03 bản chính)
Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng (01 bản chính, 02 bản công chứng)
Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác theo mẫu số 24, Thông tư 01/2006//TT-BTNMT(03 bản chính)
Bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng (03 bản chính)
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản có chứng thực của Công chứng Nhà nước (03 bản công chứng)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo mẫu số 10
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 2.000.000 đồng/01giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-041455-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34