Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042090-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (Chi cục Bảo vệ môi trường)
Bước 3: Bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 4: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, bộ phận chuyên môn giúp Lãnh đạo Sở tiến hành tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 5: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được Hội đồng thẩm định thông qua, bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 6: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giao dịch "một cửa"
01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 6)
07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 (Thông tư 05/2008/TT-BTNMT) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người, hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đáng giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định
01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu liên quan của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn xin thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 6)
Tải về
Khung hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (Phụ lục 4)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 5.000.000 đồng/ báo cáo
TTHC đang xem
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042090-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21