Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042695-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (Chi cục Bảo vệ môi trường).
Bước 3: Bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo Sở công văn gửi các nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương nơi có dự án để lấy ý kiến nhận xét
Bước 4: Nếu các ý kiến đồng ý thông qua, bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Bước 5: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại phòng giao dịch một cửa
01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 11)
07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án (Phụ lục 10)
01 (một) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án
01 (một) bản sao (công chứng) của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án
01 (một) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh, hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, hoặc dự án đầu tư điều chỉnh có xác nhận của chủ dự án
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn xin thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 11)
Tải về
Khung hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 10)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 2.500.000 đồng/ báo cáo

0
22