Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042741-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời gian tối đa là không quá 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án bảo vệ môi trường được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề án bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (Chi cục Bảo vệ môi trường)
Bước 3: Bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
Bước 4: Sau khi Giám đốc Sở ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, bộ phận chuyên môn giúp Lãnh đạo Sở tổ chức đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở
Bước 5: Nếu đề án bảo vệ môi trường đủ điều kiện để phê duyệt, bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở ra Quyết định phê duyệt đề án
Bước 6: Sau khi Giám đốc Sở Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giao dịch "một cửa"
01 (một) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 3)
07 (bảy) bản đề án bảo vệ môi trường của dự án (Phụ lục 1)
01 (một) bản sao của một trong các loại: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác
Một (01) bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 3)
Tải về
Khung hướng dẫn lập Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 1)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042741-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]

0
24