Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-045849-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước về Du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép; Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ theo mục thành phần hồ sơ
Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận và thẩm định hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, gửi văn bản kèm hồ sơ về Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép. Nếu thấy không đầy đủ, trả lại và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;
+ Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ huớng dẫn viên quốc tế;
+ Nộp tiền ký quỹ 250.000.000 đồng Việt Nam (hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo phụ lục 01 của Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL)
Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (theo phụ lục 02 của Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL), chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Phương án kinh doanh lữ hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-045849-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
24