Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-051146-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá cung cấp hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc quyền xử lý, định đoạt tài sản cho Trung tâm để tiến hành ký kết hợp đồng trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc nơi khác theo thỏa thuận. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo qui định tiến hành đăng ký, nộp phí đấu giá, tiền đặt trước tại địa điểm đã được thông báo. Trung tâm cử Đấu giá viên tổ chức và điều hành cuộc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục pháp luật qui định. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá theo thỏa thuận với bên có tài sản bán đấu giá
Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá
Bước 2: Thông báo, niêm yết công khai tài sản bán đấu giá
Bước 3: Tổ chức trưng bày, xem tài sản
Bước 4: Tiếp nhận đăng ký mua tài sản bán đấu giá của các tổ chức cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện theo qui định
Bước 5: Tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản:
+ Lập biên bản quá trình diễn biến cuộc bán đấu giá.
+ Ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
Bước 6: Thanh toán tiền và bàn giao tài sản
Bước 7: Thanh lý Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Thông báo, niêm yết tài sản bán đấu giá
Biên bản bán đấu giá tài sản
Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Biên bản bàn giao tài sản
Biên bản thanh lý Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tải về
Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí đối với người tham gia đấu giá (theo giá trị tài sản): Từ 20 triệu đồng trở xuống 20.000đ
Phí thu đối với người có tài sản bán đấu giá (theo giá trị tài sản): Từ 1 triệu đồng trở xuống 50.000đ
Trên 500 triệu đồng 500.000đ
Từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng 5% giá trị tài sản bán được
Từ trên 1 tỷ đồng 18.500.000đ+0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ đồng
Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 5 triệu đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100 triệu đồng
Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đ
Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 50.000đ
Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21