Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-056979-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước;
+ Qua đường Bưu điện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày làm việc; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày; ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân khiếu nại: Khi người khiếu nại không nhất trí với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND cấp huyện thì gửi đơn kèm theo Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND cấp huyện và các tài liệu liên quan (nếu có) đến UBND tỉnh hoặc Thanh tra tỉnh để được xem xét, giải quyết lần 2. (Tại Trụ sở UBND tỉnh: số 06 Hùng Vương-Hải Đình-Đồng Hới-Quảng Bình hoặc Trụ sở Tiếp công dân: số 06 Phan Chu Trinh-Đồng Mỹ-Đồng Hới-Quảng Bình hoặc Trụ sở Thanh tra tỉnh: số 45 Nguyễn Hữu Cảnh-Đồng Hới-Quảng Bình vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trừ ngày lễ, Tết)
Đối với Thanh tra tỉnh: - Thụ lý đơn: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần 2 của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra (hoặc Phó Chánh Thanh tra tỉnh được phân quyền) phải có văn bản tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì nêu rõ lý do.
- Quá trình giải quyết:
+ Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì để xác minh nội dung đơn khiếu nại của cá nhân,tổ chức, Đoàn Thanh tra sẽ triển khai các bước tác nghiệp cần thiết, theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để xác minh nội dung đơn khiếu nại theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
+ Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại:
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; thông báo bằng văn bản thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan.
Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải quyết khiếu nại nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại và yêu cầu của mình. Nội dung gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản và có chử ký của những người tham gia đối thoại; trường hợp người tham gia đối thoại không ký biên bản thì phải nêu rõ lý do.
+ Người giải quyết khiếu nại có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng về nội dung khiếu nại; người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; mời người khiếu nại, người bị khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần); xác minh tại chỗ; trưng cầu giám định hoặc tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật.
- Ra Quyết định giải quyết khiếu nại:
Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người chuyển đơn đến và cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải là người được quy định tại Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ
Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại
Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo
Trong đơn khiếu nại có chữ viết là tiếng Việt và phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ và ký tên trực tiếp của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại
Việc giải quyết chưa được Toà án thụ lý để giải quyết
Việc khiếu nại chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện (Trong trường hợp người khiếu nại uỷ quyền)
Giấy uỷ quyền khiếu nại
Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại Mẫu số 32
Tải về
Giấy ủy quyền khiếu nại - mẫu 41
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần hai - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-056979-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16