Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-059518-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với cá nhân: - Chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh và lệ phí;
- Nhận bản chính Giấy khai sinh cấp lại do Sở Tư pháp cấp.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước (Sở Tư pháp): - Nhận hồ sơ và thu lệ phí xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh và kiểm tra các giấy tờ đã xuất trình, đảm bảo hợp lệ;
- Căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi nội dung vào bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh;
- Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới; thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có);
Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày .... tháng .... năm ....".
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chậm nhất 03 tháng trước khi Giấy đăng ký hoạt động hết hạn, nếu có yêu cầu gia hạn hoạt động thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm, kèm theo Giấy đăng ký hoạt động và bản báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động, có xác nhận của Tổ chức chủ quản.
Tờ khai xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh và bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-059518-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36