Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-119170-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản cam kết bảo vệ môi trường hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban quản lý
- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban ghi ý kiến.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Lãnh đạo Ban xem xét và ký giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của chủ dự án.
Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Ban quản lý ký xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của chủ dự án, phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trả kết quả cho chủ dự án
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Theo mẫu tại phụ lục 29)
Bản sao cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó của dự án
Bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh của dự án
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Theo Phụ lục 29)
Tải về
Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Theo Phụ lục 28)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) bổ sung - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-119170-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20