Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-119504-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, Ban ngành, Bộ quản lý ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường sau phiên họp của hội đồng thẩm định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban quản lý)
- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban ghi ý kiến.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Lãnh đạo Ban Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Bước 3: Sau khi Ban Quản lý có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định tiến hành tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 4: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được Hội đồng thẩm định thông qua, phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Lãnh đạo Ban ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trả kết quả cho chủ dự án
Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt trước đó của dự án
Bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án
Bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỷ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án (Phụ lục 12)
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 11)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 5.000.000 đồng/báo cáo
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-119504-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18