Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-177335-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ Tư pháp- Sở Tư pháp Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính và nhận kết quả tại Phòng Bổ Trợ Tư pháp, Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Đăng ký hoạt động; Thẻ Tư vấn viên pháp luật cho những người đề nghị cấp Thẻ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chủ quản của Trung tâm Tư vấn pháp luật chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm và hồ sơ của người đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật đến nộp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp -Sở Tư pháp
Địa chỉ: 183 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật).
Bước 2:: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;
Bước 3:: Phòng Bổ trợ tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;
Khi tiến hành giải quyết việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp đồng thời giải quyết cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Bước 4:: Phòng Bổ trợ tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.
Trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Trung tâm tư vấn pháp luật phải có ít nhất 02 tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động (Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).
2. Trung tâm tư vấn pháp luật phải có trụ sở làm việc (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).
3. Trụ sở làm việc của trung tâm:
+ Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp TW, cấp ngành được thành lập trung tâm tư vấn trong phạm vi cả nước;
+ Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp , tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập trung tâm tư vấn trong phạm vi địa phương mình;
+ Cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành được thành lập Trung tâm tư vấn trong phạm vi tỉnh, TP trực thuộc TW nơi đặt trụ sở cơ sở đó.
(Khoản 2 Điều Điều 12 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP)
4. Tên gọi của Trung tâm Tư vấn pháp luật phải bao gồm cụm từ “Trung tâm Tư vấn pháp luật” và thể hiện được tên của tổ chức chủ quản. Trong trường hợp một tổ chức chủ quản thành lập từ 02 Trung tâm Tư vấn pháp luật trở lên thì tên gọi của các Trung tâm này phải có sự phân biệt với nhau.
5. Giám đốc Trung tâm tư vấn phải là tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động
(Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).
* Hồ sơ đăng ký hoạt động
1. Đơn Đăng ký hoạt động theo mẫu;
2. Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật có nội dung chính sau đây:
- Tên gọi của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Mục đích, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật.
3. Quyết định của tổ chức chủ quản về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật;
4. Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành, có các nội dung chính sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Phạm vi hoạt động;
- Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc, Tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp luật. Luật sư, Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức trách khác trong khi thực hiện công việc;
- Chế độ tài chính, kế toán của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Biểu thù lao tư vấn pháp luật và phương thức tính thù lao trong trường hợp Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao;
- Quy định về quản lý và sử dụng cộng tác viên tư vấn pháp luật;
- Quy định về trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Hiệu lực thi hành.
5. Danh sách của người được đề nghị cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho trung tâm.
Hồ sơ của người đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật
1. Giấy đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật theo mẫu (áp dụng cho trường hợp do Trung tâm tư vấn /Chi nhánh đề nghị);
2. Bản sao Bằng cử nhân luật;
3. Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.
Hồ sơ của luật sư gồm:
1. Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư;
2. Bản sao hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Tải về
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16