Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-280253-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có sau khi có quyết định về chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư (bao gồm cụm dân cư và thôn, tổ dân phố hiện có) về Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản chi tiết.
Bước 3: Nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã. Sau khi có Nghị quyết HĐND cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần.
Trường hợp Đề án chưa được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết.
Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp không thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì ghép các cụm dân cư hình thành mới vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã và các hoạt động của thôn, tổ dân phố, của cụm dân cư.
Cụm dân cư được hình thành do quá trình giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do việc di dân từ vùng này sang vùng khác. Các cụm dân cư có thể thành lập thành thôn, tổ dân phố mới hoặc ghép với các thôn, tổ dân phố hiện có (Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh).
Đề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có;
Biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri;
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố mới - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-280253-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31