Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS140
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính Phủ - UBND tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với dự án không trình Thủ ướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tối đa 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ ướng Chính phủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận giao dịch một cửa và nhận Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở KH-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ và nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư; gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các cơ quan liên quan; lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ
Bước 3: Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ ướng Chính phủ, UBND tỉnh lập báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho nhà đầu tư
Bước 4: UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
+ Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
+ Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp
+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai
+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
+ Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của tổ chức kinh tế theo quy định tại mục III, Phần II Quyết định này
Số bộ hồ sơ: Nộp 8 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án không trình Thủ ướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Nộp 10 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ ướng Chính phủ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6 và phụ lục IV-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với điều chỉnh nội dung kinh doanh của tổ chức kinh tế áp dụng cho dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh (quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS140
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38