Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS143
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận giao dịch một cửa và nhận Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở KH-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ và nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư; gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các cơ quan liên quan; lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho nhà đầu tư
Bước 3: UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
+ Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
+ Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
+ Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư
+ Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư
+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp
+ Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại mục III, Phần II Quyết định này (đối với trường hợp cấp Giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6 và phụ lục IV-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS143
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
39