Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS479
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc gửi qua Bưu điện.
- Kết quả được gửi qua đường bưu điện và thông báo trên trang thông tin điện tử.
Thời hạn giải quyết: - Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệcó trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc phiên họp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định kinh phí, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ, ký kết hợp đồng Khoa học và Công nghệđể triển khai thực hiện.
- Trường hợp một nhiệm vụ Khoa học và Công nghệkhông có hồ sơ nào trúng tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo tuyển chọn đợt 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo. Nếu hết thời hạn này, vẫn không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký thì đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
- Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Đồng Hới (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc ngày theo dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.
- Đối với trường hợp tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ, Hồ sơ phải được niêm phong cho đến khi Hội đồng mở hồ sơ để chấm điểm.
Bước 2: Tiến hành tuyển chọn, giao trực tiếp:
- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với trường hợp giao trực tiếp.
Bước 3: Phê duyệt kết quả:
- Trên cơ sở kết quả của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Sở Khoa học và công nghệ phê duyệt kết quả đối với trường hợp giao nhiệm vụ trực tiếp.
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân trúng tuyển và thông báo trên trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ http//skhcn.quangbinh.gov.vn .
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quy định tại Điều 13, Quyết định 16/2015/QĐ-UBND:
1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN có quyền tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
2. Cá nhân đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
a) Có chuyên môn đào tạo phù hợp, trình độ đại học trở lên và đang hoạt động trong cùng chuyên ngành khoa học với nhiệm vụ KH&CN trong 05 năm gần đây, tính từ thời điểm nộp hồ sơ;
b) Là người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;
c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN;
d) Chủ nhiệm phải thực hiện khối lượng công việc có giá trị tối thiểu chiếm 30% tổng giá trị công lao động khoa học của nhiệm vụ.
3. Cá nhân tham gia thực hiện chính được xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Có chuyên môn đào tạo phù hợp, trình độ đại học trở lên và đang hoạt động trong cùng chuyên ngành khoa học với nhiệm vụ KH&CN trong 05 năm gần đây, tính từ thời điểm nộp hồ sơ;
b) Thực hiện khối lượng công việc tối thiểu chiếm 10% tổng giá trị công lao động khoa học của nhiệm vụ.
Việc xác nhận khối lượng công việc tương ứng với giá trị công lao động khoa học của các cá nhân tham gia thực hiện chính do Chủ nhiệm nhiệm vụ xác định.
4. Tổ chức, cá nhân không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nếu đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ:
a) Cá nhân đang chủ trì từ một (01) nhiệm vụ KH&CN;
b) Tổ chức, cá nhân chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng KH&CN đã thực hiện.
5. Tổ chức, cá nhân không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời gian hạn định trong các trường hợp sau:
a) Vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN, bị cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định đình chỉ, xử lý vi phạm, thì không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong năm (05) năm, tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
b) Kết quả nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh trở lên ở mức “Không đạt”, sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu;
c) Không triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào sản xuất, đời sống, không báo cáo tình hình ứng dụng kết quả của nhiệm vụ KH&CN, không thực hiện nghĩa vụ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định thì không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong hai (02) năm, tính từ thời điểm yêu cầu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền;
d) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng KH&CN mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian tương ứng như sau:
- Một (01) năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ 01 tháng đến 03 tháng (đối với nhiệm vụ khoa học xã hội) và từ 03 tháng đến 06 tháng (đối với nhiệm vụ KHKT&CN);
- Hai (02) năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ 03 tháng đến 06 tháng (đối với nhiệm vụ khoa học xã hội) và từ 06 tháng đến 1 năm (đối với nhiệm vụ KHKT&CN);
- Ba (03) năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm trên 06 tháng (đối với nhiệm vụ khoa học xã hội) và trên 1 năm (đối với nhiệm vụ KHKT&CN);
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (PL3-ĐƠN DK).
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (PL3-TMNV.ĐTCN; PL3-TMNV.ĐTXH; PL3-TMNV.ĐA; PL3-TMNV.DA).
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo mẫu (PL3-LLTC).
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự theo mẫu (PL3- LLCN).
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (PL3-PHNC).
Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
Đối với nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).
Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc và 15 bản sao được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì, và tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (Phục lục 3-ĐĐƠN ĐK ban hành kèm theo thông tư số 33/2014/TT-BKHCN).
Tải về
Mẫu Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự theo mẫu (Phụ lục 3- LLCN ban hành kèm theo
Tải về
Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu
Tải về
Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (
Tải về
Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (
Tải về
Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (
Tải về
Mẫu Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo mẫu (Phụ lục 3-LLTC ban hành kèm theo thông tư số 33/2014/TT-BKHCN).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20