Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS560
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:
+ Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc các mục 1, 2, 3, 4, 5.1 và 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
+ Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc mục 5.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.
Thời gian cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường không tính vào thời gian thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu xử lý.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định và thông báo kết quả cho cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể được thực hiện bổ sung các hoạt động sau đây:
- Khảo sát vùng thực hiện dự án và khu vực phụ cận;
- Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
- Lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các chuyên gia liên quan;
- Tổ chức các cuộc họp chuyên gia đánh giá theo chuyên đề.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định và thông báo kết quả cho cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể được thực hiện bổ sung các hoạt động sau đây:
- Khảo sát vùng thực hiện dự án và khu vực phụ cận;
- Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
- Lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các chuyên gia liên quan;
- Tổ chức các cuộc họp chuyên gia đánh giá theo chuyên đề.
Bước 5: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và của HĐND tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Yêu cầu về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:
Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Phụ lục I Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (đính kèm TTHC này).
2. Yêu cầu về thời điểm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường:
Đánh giá môi trường chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
3. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 8 và 9 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP như sau:
- Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức dịch vụ tư vấn khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải bảo đảm các điều kiện dưới đây:
+ Có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược;
+ Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá môi trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
- Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chịu trách nhiệm trước cơ quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Hồ sơ đề nghị thẩm định
a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.
b) Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.
Hồ sơ trình lại sau khi được thẩm định với kết quả thông qua
a) Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.
b) Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược kèm theo một bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
Tải về
Mẫu trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Tải về
Mẫu trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Tải về
Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS560
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21