Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS563
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết tối đa là hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.
Trường hợp cần thiết, tổ chức việc đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:
- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua: Lập lại đề án và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định lại. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết lần đầu.
- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: Chỉnh sửa, bổ sung đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình phê duyệt. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Gửi lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định
Bước 5: Sau khi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện đề án, đóng dấu giáp lai quyển đề án, gửi tất cả số lượng các bản đề án kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các dự án thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT gồm:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
Yêu cầu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:
+ Thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn, UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử2. Yêu cầu về việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT như sau:
a) Trong giai đoạn lập đề án chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết theo mẫu quy định đến UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.
b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã có văn bản trả lời theo mẫu quy định. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết.
c) Trường hợp cần thiết, UBND cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.
d) Các trường hợp không phải thực hiện tham vấn bao gồm:
- Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết;
- Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp xã;
- Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.
lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất mười (10) ngày làm việc.
+ Thời gian vận hành thử nghiệm không quá sáu (06) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh.
Hồ sơ đề nghị thẩm định
a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định.
b) Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định.
c) Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua
a) Ba (03) bản đề án theo quy định có đóng dấu giáp lai;
b) Một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa;
c) Văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định.
Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu trang bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Mẫu trang bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Chi phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS563
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19