Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS564
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: a) Đối với tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thì trình tự, thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).
b) Đối với các đối tượng như đã nêu ở điểm b trong mục thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định nêu trên, thời gian kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án, phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án;
- Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định.
- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân;
- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.
Thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.
Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ quan thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:
- Lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường không được thông qua. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường lần đầu;
- Chỉnh sửa, bổ sung phương án cải tạo, phục hồi môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định và không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ dự án phải lập lại phương án (thực hiện lại từ Bước 1).
- Gửi lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường để UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 5: Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện phương án án, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng; gửi phương án và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:
a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;
c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án.
Các trường hợp không phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:
a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích ranh giới của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử dụng cho xây dựng công trình đó;
b) Hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình trong diện tích đó.
Yêu cầu về thời điểm lập, trình thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016;
Hồ sơ đề nghị thẩm định
a) Đối với tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc UBND tỉnh phê duyệt không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường). Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định;
b) Đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án, hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định;
- 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định;
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua
a) Bốn (04) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chủ dự án hoàn thiện, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có);
b) Một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
c) Một (01) văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 01 bộ. Hồ sơ trình phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 01 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Hướng dẫn các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Tải về
Mẫu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định hiện hành.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS564
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25