Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS565
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: a) Đối với tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản, thì trình tự, thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).
b) Đối với các đối tượng như đã nêu ở điểm b trong mục thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định nêu trên, thời gian kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án, phương án bổ sung;
- Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định.
- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân;
- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án bổ sung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.
Thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.
Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:
- Lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định lại trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung không được thông qua. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung lần đầu (thực hiện lại bước 1);
- Chỉnh sửa, bổ sung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định và không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ dự án phải lập lại phương án bổ sung (thực hiện lại bước 1).
- Gửi lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung để UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 5: Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện phương án, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng; gửi phương án bổ sung và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:
a) Tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản;
b) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt.
Yêu cầu về thời điểm lập, trình thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được quy định như sau:
Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung trước khi xin cấp phép khai thác khoáng sản mới hoặc thay đổi giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.
Hồ sơ đề nghị thẩm định
a) Đối với tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc UBND tỉnh phê duyệt không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường). Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định;
b) Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt, hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định;
- 07 (bảy) bản phương án bổ sung theo mẫu quy;
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;
- 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã được phê duyệt.
Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua
a) Bốn (04) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được chủ dự án hoàn thiện, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có);
b) Một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;
c) Một (01) văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ. Hồ sơ trình phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Mẫu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định hiện hành.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS565
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26