Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS567
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ dự án biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phân giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quy định đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
Đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Yêu cầu về đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
- Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
Yêu cầu về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường như sau:
Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Yêu cầu về lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường như sau:
a) Thay đổi địa điểm;
b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định;
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ. Hồ sơ trình phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của sở tài nguyên và môi trường
Tải về
Danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải về
Danh mục các dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của sở tài nguyên và môi trường
Tải về
Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của sở tài nguyên và môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS567
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25