Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS569
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
- Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ Chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh Chất thải nguy hại thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc;
+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải Chất thải nguy hại sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ nguồn thải CTNH (các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3815777.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ Môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của Chủ nguồn thải CTNH, Chi cục Bảo vệ Môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho Chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trên cơ sở nội dung thông báo, Chủ nguồn thải CTNH khắc phục những tồn tại của hồ sơ và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thực hiện lại bước 1).
Bước 4: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định.
Bước 5: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT:
- Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
- Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
- Cơ sở dầu khí ngoài biển.
Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP trong trường hợp sau:
- Thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH
- Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở
Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
- Bản sao giấy tờ trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT không phải chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.
- Các hồ sơ, kế hoạch, chứng từ và báo cáo được tổ chức, cá nhân lập theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT phải được đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.
- Việc ủy quyền để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, báo cáo lập theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT được thực hiện như sau:
Chủ nguồn thải CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở phát sinh CTNH được ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định.
Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Tải về
Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS569
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19