Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS570
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn xem xét, kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ: Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Quyết định chứng nhận không quá ba mươi (30) ngày làm việc, trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm tra thì tối đa không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3815777.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.
Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định và tổ chức việc lấy mẫu phân tích kiểm tra các thông số môi trường để đối chứng.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, chủ dự án khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của cơ quan kiểm tra, xác nhận.
Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều để chứng nhận, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/203/QĐ-TTg.
Bước 6: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện xét chứng nhận theo quy định tại Điều 2 của Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định như sau:
Cơ sở được chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để là cơ sở không bị khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện liên quan đến môi trường mà chưa có kết luận hoặc quyết định giải quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có một trong các điều kiện sau đây:
1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện:
a) Đã đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở hoặc bộ phận gây ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh (dưới đây gọi tắt là TCMT về CLMTXQ) tại khu vực đã gây ô nhiễm;
b) Đã đầu tư đổi mới công nghệ hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất hoặc xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia về chất thải (dưới đây gọi tắt là TCMT về CT); ô nhiễm môi trường mà cơ sở gây ra đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ;
c) Đã di chuyển toàn bộ cơ sở hoặc bộ phận gây ô nhiễm tới vị trí mới theo quy hoạch; ô nhiễm môi trường mà cơ sở đã gây ra tại vị trí cũ đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ; hoạt động của cơ sở tại vị trí mới đạt TCMT về CT và TCMT về CLMTXQ.
2. Đối với các bãi rác:
a) Đã đóng cửa bãi rác theo đúng quy định hiện hành, đạt TCMT về CLMTXQ; địa điểm của bãi rác mới phù hợp với quy hoạch (áp dụng đối với trường hợp di chuyển địa điểm bãi rác) và đã xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt TCMT về CT;
b) Đã xử lý ô nhiễm môi trường đạt TCMT về CLMTXQ và đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải đạt TCMT về CT.
3. Đối với các kho thuốc bảo vệ thực vật:
Đã xử lý đạt TCMT về CT toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng; ô nhiễm môi trường mà kho thuốc gây ra đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ.
Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.
Báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm triệt để của cơ sở
Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường có chữ ký của thủ trưởng và dấu của đơn vị phân tích trong trường hợp cơ sở phải đáp ứng điều kiện đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia.
Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân tích chất lượng môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Việc phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, thời điểm lấy mẫu phân tích và đánh giá không quá 90 ngày trước khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận.
Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với các cơ sở đã được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.
Trường hợp cơ sở di chuyển địa điểm tới tỉnh khác thì phải có văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở mới chuyển đến về việc cơ sở đã thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, bảo đảm được các điều kiện xét chứng nhận theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Tải về
Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS570
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21