Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS586
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: * Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. * Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, ngành và cơ quan khác có liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. * Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn trình quyết định chủ trương đầu tư: theo thời hạn tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư (được mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại các thủ tục 1, 2 và 3). Cụ thể:
* Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư.
* Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư.
* Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: Theo chương trình và kỳ họp của Quốc hội.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế tùy thuộc từng loại dự án đầu tư, tương ứng thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư (được mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại các thủ tục 1, 2 và 3).
Địa chỉ: Số 117 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại: (052) 3851810 - Fax: (052) 3828516
Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các bước để trình quyết định chủ trương đầu tư tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư (được mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại các thủ tục 1, 2 và 3).
Bước 3: Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có hồ sơ hợp lệ;
- Được quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh:
(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:
(1) Hồ sơ theo quy định như đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
(2) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).
(3) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.
(4) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:
(1) Hồ sơ theo quy định như đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
(2) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).
(3) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.
(4) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
(5) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 21 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. 08 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. 04 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Tải về

0
20