Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS819
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc.
- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn, sửa đổi, bổ sung theo Mẫu 1 kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
- Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại: (052)3825743.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);
- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến và chuyển về Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Bước 2: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.
Trường hợp, trong quá trình xem xét, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nhận thấy hồ sơ của tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để được sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thì cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.
Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làn việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép.
Bước 5: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn cho tổ chức, cá nhân được cấp phép.
Tổ chức, cá nhân đề nghị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)
* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức:
(1) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
(2) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
(3) Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân:
(1) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
(3) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu số 02;
Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 03;
Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Tải về
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS819
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16