Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS869
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban đầu: Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú); + Cơ quan kiểm tra, lập danh sách: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. + Cơ quan thẩm định hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp.
- Thời hạn giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập.
- Thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ người hưởng trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời hạn giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh: Không có văn bản quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi- a. (Mẫu 04 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp nộp hồ sơ theo quy định cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lập Tờ khai đăng ký hộ khẩu thường trú.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, tết).
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Hướng dẫn người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp lập hồ sơ theo quy định.
- Xác nhận hộ khẩu thường trú của người lập Tờ khai tại Tờ khai của người hưởng trợ cấp hoặc Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp;
- Kiểm tra, hướng dẫn người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp hoàn thiện hồ sơ chưa hợp lệ;
- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương; tổng hợp, lập danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp theo mẫu số 03 (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) xong trước ngày 10 hàng tháng;
- Công khai danh sách người hưởng trợ cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổng hợp xong danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp; tiếp nhận ý kiến có liên quan đến người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp trong thời gian công khai danh sách; thông báo lại nội dung ý kiến phản ánh liên quan cho người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp; tổng hợp ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
- Gửi danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp về Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, có giấy bàn giao, tiếp nhận hồ sơ;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; chuyển trả hồ sơ không hợp lệ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chuyển trả người nộp hồ sơ hoàn thiện;
- Tổng hợp danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp theo mẫu số 03 (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC); báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách kèm hồ sơ người hưởng trợ cấp, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập.
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, có giấy bàn giao, tiếp nhận hồ sơ;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; chuyển trả hồ sơ không hợp lệ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để chuyển trả người nộp hồ sơ hoàn thiện;
- Thẩm định hồ sơ người hưởng trợ cấp; tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Bước 5: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp đối với đối tượng đủ điều kiện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào đến hết ngày 31/12/1988 và tại Căm-pu-chi-a đến hết ngày 31/8/1989 và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn.
Tờ khai của người hưởng trợ cấp hoặc Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp (trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết) theo mẫu.
Giấy ủy quyền hợp pháp của các thân nhân trực tiếp còn lại (trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết có từ 02 thân nhân trực tiếp trở lên).
Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
Quyết định nghỉ hưu (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người đã nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người nghỉ việc do mất sức lao động của cơ quan có thẩm quyền.
Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a theo mẫu hoặc bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) lý lịch đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a. (Trong trường hợp đối tượng thiếu giấy tờ ở Mục 3 của Phần này).
Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, Quyết định thôi việc đối với người đã thôi việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy xác nhận Thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a
Tải về
Quyết định Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
Tải về
Tờ khai của người hưởng trợ cấp
Tải về
Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS869
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29