Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-111286-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có văn bản quy định về thời gian giải quyết tối đa; thời hạn thông thường giải quyết trong năm 2008 là 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam: Lập kế hoạch tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu, dự toán kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tổng hợp dự toán chi ngân sách cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Dự toán của đơn vị phải có thuyết minh phù hợp với đặc thù của đơn vị
Bước 2: Các đơn vị quản lý thủy nông do cấp huyện, thành phố quản lý ( Ủy ban nhân dân xã, Phòng Ban thuộc huyện được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi) và các Đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách (sau đây gọi chung là đơn vị quản lý thủy nông do cấp huyện quản lý): Lập kế hoạch về diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu được miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù số thủy lợi phí được miễn gửi cho Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế) và Phòng Tài chính cấp huyện để tổng hợp dự toán chi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành phố (hoặc Phòng Kinh tế) tổng hợp dự toán bù do miễn thuỷ lợi phí của các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý để báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tài chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trong dự toán ngân sách tỉnh
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp dự toán bù miễn thủy lợi phí của Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam gồm cả dự toán cấp bù thuỷ lợi phí được miễn của tổ chức thuỷ nông do cấp huyện quản lý để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh
Căn cứ vào dự toán ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thông báo mức hỗ trợ kinh phí bù miễn thuỷ lợi phí của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện giao dự toán cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kinh phí mục tiêu miễn thuỷ lợi phí cho ngân sách huyện, thành phố.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí miễn thuỷ lợi phí cho Công ty khai thác công trình thủy lợi.
+ Ủy ban nhân dân huyện:
- Giao dự toán kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế). Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng Tài chính-Kế hoạch phân bổ dự toán cho đơn vị sự nghiệp có thu công lập do huyện, thành phố quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân xã, Phòng Ban thuộc huyện được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Đặt hàng dịch vụ thủy nông đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc huyện quản lý và các đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách.
Bước 3: Ngân sách cấp tỉnh
- Cấp phát kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn cho ngân sách cấp huyện được xác định là khoản hỗ trợ có mục tiêu.
- Cấp kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn cho Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam theo kế hoạch được giao: Căn cứ vào dự toán được giao, Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam lập dự toán năm chia từng quý gởi Sở Tài chính để làm căn cứ cấp phát, Sở Tài chính cấp kinh phí cho Công ty hai (02) lần trong năm vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và đầu quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại. Việc cấp phát thực hiện bằng lệnh chi tiền.
Bước 4: Ngân sách cấp huyện, thành phố
- Thanh toán kinh phí bù thủy lợi phí được miễn cho các đơn vị quản lý thủy nông thuộc huyện quản lý và các đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách theo hợp đồng đặt hàng: Căn cứ vào hợp đồng được ký giữa cơ quan đặt hàng với đơn vị quản lý thủy nông, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thành phố tạm ứng 50% kinh phí theo hợp đồng cho đơn vị quản lý thủy nông. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng giữa năm, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thành phố ứng tiếp 40% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được thanh toán sau khi hợp đồng được thanh lý. Việc thanh toán thực hiện bằng lệnh chi tiền.
- Phân bổ kinh phí có mục tiêu theo dự toán ngân sách cho các đơn vị quản lý thủy nông là Ủy ban nhân dân xã, các Phòng, ban của huyện được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi:
Căn cứ vào dự toán được giao, đơn vị quản lý thủy nông lập dự toán năm chia từng quý gửi Phòng Tài chính-kế hoạch huyện, thành phố để làm căn cứ rút dự toán
Bước 5: Việc quyết toán tài chính kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn thực hiện theo các quy định hiện hành. Các đơn vị quản lý thuỷ nông (Ủy ban nhân dân xã, Phòng Ban thuộc huyện được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách và Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam) phải có đầy đủ các chứng từ để làm căn cứ thanh, quyết toán như: Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đối tượng dùng nước, biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước; biên bản thanh lý hợp đồng tưới nước, tiêu nước và cấp nước đối với đơn vị quản lý thủy nông nhận đặt hàng
Cấp huyện, thành phố phải quyết toán với ngân sách cấp tỉnh khoản trợ cấp bù miễn thuỷ lợi phí theo quy định hiện hành về quyết toán vốn chương trình mục tiêu của Luật ngân sách nhà nước
Tờ trình của đơn vị quản lý thuỷ nông đề nghị ban hành quyết định diện tích miễn thuỷ lợi phí
Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước theo từng hộ dùng nước theo địa bàn có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Bảng tổng hợp diện tích tưới tiêu được miễn thuỷ lợi phí
Dự toán kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ cấp bù thuỷ lợi phí
Các Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp nước tưới tiêu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-111286-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18