Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-114433-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính Kế Hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định. Lập phiếu biên nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ giao nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về phòng Tài Chính Kế Hoạch
Bước 2: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra và thụ lý hồ sơ, nếu
+ Hồ sơ không hợp lệ:
+ Lập thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, trình Trưởng phòng ký.
+ Chuyển lại phòng tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho tổ chức điều chỉnh bổ sung.
+ Hồ sơ hợp lệ:
+ Thảo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh chuyển trưởng phòng ký nháy, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
Bước 4: Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện
+ Đóng dấu, vào Sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Chuyển sang phòng tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: + Phòng tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức.
+ Cập nhật sổ lưu.
Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu hợp tác xã
Thông báo về đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXTB-2 (đối với Hợp tác xã tách)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Điều lệ của Hợp tác xã
Danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát, danh sách xã viên góp vốn
Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã
Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 100.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, tách - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-114433-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
15