Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-121590-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định đề án khảo sát và hồ sơ; lấy ý kiến của các ngành chức năng liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn, nhưng không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường
Bộ phận tiếp nhận nhận sẽ ghi Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, cá nhân (đã nộp hồ sơ) chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Phòng Khoáng sản tổ chức kiểm tra thực tế khu vực đề nghị cấp phép và thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do không thể cấp phép hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đúng yêu cầu
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 01 bộ hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép
Bước 4: Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cho phép khảo sát khoáng sản. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý cấp phép, Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở thông báo cho tổ chức, cá nhân biết
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến nhận giấy phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp lệ phí
Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (theo mẫu)
Đề án khảo sát khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bản đồ khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000, tỷ lệ không nhỏ hơn 50.000 (bản chính)
Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân (đối với tổ chức xin khảo sát khoáng sản là tổ chức trong nước), (bản photo, công chứng)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với tổ chức xin khảo sát khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài), (bản photo, công chứng)
Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có khoáng sản (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN XIN KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khảo sát khoáng sản 1.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-121590-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
39