Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-BS134
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam
- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:
+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng
+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng
+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản
+ Dịch vụ giải trí
+ Kinh doanh bất động sản
+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái
+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo
+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có)
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-BS134
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
28