Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-027366-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ
Thời hạn giải quyết: - Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc.
- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ làm thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc. Căn cứ hồ sơ trình của Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ làm thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc. Thời hạn trình Thủ tướng thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.
Bước 2: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận chuyên môn thẩm tra nội dung và tính pháp lý các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không phù hợp theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Tờ trình về việc xin phép tổ chức HNHTQT (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức). Đề án hoặc kế hoạch phải nêu rõ:
+ Mục đích, lý do tổ chức;
+ Thời gian, địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
+ Hình thức và công nghệ tổ chức (tập trung 1 địa điểm hoặc hội nghị, hội thảo trực tuyến với nhiều đầu cầu);
+ Nội dung, chương trình làm việc (kèm theo tài liệu sử dụng tại hội nghị, hội thảo như: Tài liệu phát cho đại biểu, tài liệu trình chiếu và hình ảnh minh họa, các báo cáo, bài tham luận và tài liệu khác có liên quan).
+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan Việt Nam, cơ quan nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
+ Thành phần đại biểu tham dự: Số lượng và cơ cấu đại biểu Việt Nam, đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
+ Nguồn kinh phí (trường hợp HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức thì không cần làm rõ nguồn kinh phí).
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có). Đối với HNHTQT thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao (Mục này không áp dụng đối với HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức);
Văn bản thẩm định nội dung và các hoạt động liên quan đến HNHTQT của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam cho tổ chức nước ngoài (đối với HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức).
Số bộ hồ sơ: - 01 (bộ), đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ; 02 (bộ), đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; 03 (bộ), đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hàng năm của Cơ quan Trung ương và địa phương
Tải về
BÁO CÁO Tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh (HNHTQT) - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-027366-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
47