Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-052584-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận chứng chỉ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: + Quy hoạch vùng: Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng
+ Bước 2: Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu Sở Xây dựng (nếu có)
+ Bước 3: Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có)
+ Bước 4: Nhận kết quả thẩm định, phê duyệt tại Sở Xây dựng
Đối với Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
+ Bước 2: Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có)
+ Bước 3: Tiếp nhận lại hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có)
+ Bước 4: Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch
+ Bước 5: Thông báo, thu phí và trả kết quả thẩm định, quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tại Sở Xây dựng
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong (vào) tất cả các ngày làm việc trong tuần
Tờ trình đề nghị phê duyệt
Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo
Các bản vẽ thu nhỏ và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định
Các văn bản pháp lý có liên quan (chủ trương của cấp có thẩm quyền; giấy tờ, văn bản về đất đai xác định ranh giới, phạm vi quy hoạch - nếu có; quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đồ án quy hoạch 1,6% - 7% chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-052584-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23