Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-059415-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất nhập khẩu - Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ đăng ký đúng thời hạn (ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức): 03 ngày ; Hồ sơ đăng ký sau thời hạn (ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức): 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư
Bước 2: Bộ phận văn thư trình lãnh đạo duyệt, sau đó văn thư vào sổ và chuyển đến Phòng XNK-HTQT tiếp nhận xem xét, kiểm tra hồ sơ:
a) Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
b) Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Phòng XNK-HTQT thẩm định hồ sơ:
a) Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc hồ sơ chưa đầy đủ cần bổ sung thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký (nêu rõ lý do trả lại, bổ sung ) chuyển văn thư
b) Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì làm văn bản xác nhận trình lãnh đạo ký chuyển văn thư
Bước 4: Văn thư vào sổ đóng dấu gửi cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.
b) Trường hợp đăng ký sau thời hạn theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật
Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu HCTL -3 (Văn bản về việc xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại)
Mẫu HCTL-1 (Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại)
Mẫu HCTL-4 (Văn bản về việc không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-059415-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21