Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-061648-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức:: - Người đại diện cho tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn công khai các thủ tục cần có.
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo cơ chế 01 cửa tại Phòng Công nghệ - Môi trường, Sở Công Thương.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước:: - Các miễn trừ khai báo hóa chất (KBHC) thực hiện theo khoản 4, điều 18 Nghị định 108/2008/NĐ-CP và khoản 4 điều 18 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, CB tiếp nhận hồ sơ có trách nhiêm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để tổ chức trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hơp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là Giấy xác nhận KBHC
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các yêu cầu cần đáp ứng khi cấp GCN: Trách nhiệm bảo đảm an toàn, yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật và yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất (quy định tại Điều 11, 12, 13 Luật Hóa chất; khoản 5, 6 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP)
Bản khai báo hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 40/2011/TT- BCT
Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm được quy định tại Phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP, hồ sơ khai báo phải kèm theo Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản nguyên gốc hoặc tiếng Anh.
Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai báo hóa chất
Tải về
DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
56