Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152474-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân xin đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ:
Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu;
Bước 2: Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận Văn thư- Sở Tài nguyên môi trường.
Bước 2: Đối với cơ quan thục hiện thủ tục hành chính.
Bước 1: Bộ phận văn thư khi tiếp nhận
Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày trong tuầntừ thứ 2 đến thứ 6
+ Sáng: từ 7h đến 11h
+ Chiều: từ 1h30 đến 17h
Bước 2: Sở Tài nguyên môi trường thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời hạn 01 ngày, hoặc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận nhận hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh).
Thời gian trả kết quả: Vào các ngày trong tuầntừ thứ 2 đến thứ 6
+ Sáng: từ 7h đến 11h
+ Chiều: từ 1h30 đến 17h
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với tổ chức:
1/ Tổ chức đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;
b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký;
c) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1.
- Đối với cá nhân: Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên ngành đo đạc, bản đồ;
+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.
Cá nhân chỉ được đăng ký các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và do 1 (một) cá nhân thực hiện.
Đối với tổ chức:
- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu (mẫu số 01);
- Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy phép Đăng ký kinh doanh hành nghề đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức kinh tế)( bản sao có công chứng);
- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức (bản sao có công chứng);
- Văn bằng, chứng chỉ đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính ( bản sao có công chứng);
- Danh sách cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ( bản chính);
- Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ (bản sao).
Đối với cá nhân:
- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu (mẫu số 01);
- Văn bằng, chứng chỉ của người xin đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (bản sao có công chứng);
- Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu số 01: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Đo đạc và Bản đồ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152474-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20