Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152765-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi Trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hơp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Đối với cá nhân, hộ gia đình:
- Người sử dụng đất hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Tổ một cửa tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
Sau 28 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đến nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ.
Bước 2: nhân viên thụ lý hồ sơ thuộc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và làm trích lục bản đồ địa chính vị trí chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý biến biến động, xác định nghĩa vụ tài chính và viết phiếu chuyển đến cơ quan thuế.
Bước 3: Người nộp hồ sơ đến Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ để khai thuế .
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất luân chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế, trình Lảnh đạo ký và chỉnh lý giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 5: Giao hồ sơ cho Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
Bước 6: Sau 3 ngày người nộp hồ sơ đến nhận thông báo nộp thuế và nhận giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
:
- Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính, và các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.
Trường hợp người sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, nhưng có tên trong sổ bộ địa chính (đăng ký theo Chỉ thị số 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì phải nộp 2 giấy tự khai về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất được 3 bậc cao niên trong thôn, tổ dân phố và chính quyền địa phương xác nhận;
Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng không chứng minh được đất đã xây dựng nhà ở trước ngày 18/12/1980 thì phải trích sao lục bản đồ qua các thời kỳ để có cơ sở xác minh.
Số bộ hồ sơ: 01 bản chính và 02 bản sao
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Lệ phí đăng ký biến động về đất đai 15.000đồng/lần
Lệ phí trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 10.000đồng/văn bản

0
16