Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152855-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đánh giá trên hồ sơ) và tại tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia (đánh giá tại chỗ)
Thời hạn giải quyết: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm tại Chi cục.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác của Hội đồng sơ tuyển (gửi cho tổ chức, doanh nghiệp).* Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia gửi cho Hội đồng quốc gia thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (không gửi danh sách này cho doanh nghiệp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Chi cục).
Bước 2:: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham dự GTCLQG và nộp tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục. Cán bộ tiếp nhận soát xét hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia GTCLQG.
Bước 3:: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG đánh giá, đề xuất các doanh nghiệp đạt giải và gửi cho Hội đồng Quốc gia. Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển
Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia
Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp
Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia
Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan)
Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao)
Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao)
Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 07 bộ và 01 đĩa CD
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký tham dự GTCLQG
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo Công văn thông báo tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia hằng năm của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152855-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19