Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS389
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với người khiếu nại: thực hiện một trong 02 cách thức sau,
- Gửi đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo đến Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoặc địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh qua đường bưu điện;
- Đến tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh (số 50 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để gửi đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo hoặc trực tiếp trình bày nội dung khiếu nại.
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Tiếp nhận khiếu nại, kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại
Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh, Văn phòng tiếp nhận, tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng hoặc Phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.
Nếu quyết định, hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật thì Phòng tham mưu phải kịp thời báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh sửa chữa, khắc phục. Trường hợp người khiếu nại đồng tình với kết quả khắc phục quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật thì kết thúc vụ việc mà không phải thụ lý. Trường hợp người khiếu nại không đồng tình thì thực hiện thủ tục thụ lý theo quy định. Trường hợp qua rà soát không phát hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật thì thực hiện thủ tục thụ lý theo quy định.
Bước 2: * Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền, Văn phòng hoặc các Phòng nghiệp vụ tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh theo quy định.
Bước 3: * Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Xác minh nội dung khiếu nại:
Trong thời hạn thẩm tra, xác minh do Chánh Thanh tra tỉnh giao, người/Tổ công tác được giao nhiệm vụ xác minh có trách nhiệm:
+ Tiến hành việc xác minh nội dung khiếu nại theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại, Mục 2, chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
+ Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại với đầy đủ nội dung theo quy định.
Bước 4: * Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức đối thoại
Trường hợp phải tổ chức đối thoại theo quy định thì người/Tổ công tác được giao nhiệm vụ xác minh đề xuất và tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.
Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.
Bước 5: * Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Ban hành và gửi quyết định giải quyết khiếu nại.
Người/Tổ công tác được giao nhiệm vụ xác minh chịu trách nhiệm tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Văn phòng có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, UBND tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không không thuộc vào 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại.
2. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
3. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc có người đại diện hợp pháp.
4. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, ký hoặc điểm chỉ trực tiếp và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.
5. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
6. Việc khiếu nại còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
7. Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết.
Đơn khiếu nại (theo Mẫu số 32) hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);
Giấy ủy quyền khiếu nại
Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại cung cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
Giấy ủy quyền khiếu nại
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh Thanh tra tỉnh - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS389
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20