Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS393
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp KH&CN nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện về Sở KH&CN.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN bổ sung theo quy định.
Bước 3: - Doanh nghiệp KH&CN nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ) tại bộ phận một cửa.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy:
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp BCH&CN trong đó nêu rõ lý do.
Trường hợp doanh nghiệp KH&CN thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp:
- Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
- Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
21