Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS394
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chát lượng hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ hoặc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ không đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa (sau đây gọi chung là người nhập khẩu) gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Chi cục).
Bước 2: Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu; ghi vào sổ đăng ký; ký tên, đóng dấu bản đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đầy đủ: Chuyển đến phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đầy đủ: Xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 25 ngày làm việc, các bước kiểm tra tiếp theo chỉ thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận, soát xét hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đầy đủ.
Bước 4: Chi cục thông báo cho người nhập khẩu (tại Chi cục hoặc qua đường bưu điện) như sau:
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đầy đủ và phù hợp: thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đày đủ nhưng không phù hợp:
@ Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn: Thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng; trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
@ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ lô hàng nhập khẩu; hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan và người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng; trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đầy đủ và người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định: Thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan và người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ”; đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.
- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không đảm bảo chất lượng; hoặc hàng hóa nhập khẩu có khiếu nại, tố cáo hoặc có nghi ngờ về đánh giá sự phù hợp, Chi cục thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong thông báo nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra. Kết quả được xử lý như sau:
+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Thông báo băng văn bản cho người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.
+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan và người nhập khẩu về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng; trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.
Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu”
Bản photocopy các giấy tờ: Hợp đồng, danh mục hàng hóa kèm theo (nếu có).
Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính.
Các tài liệu khác có liên quan:
+ Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn;
+ Hóa đơn;
+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
+ Giấy chứng nhận xuất xứ;
+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa;
+ Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);
+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).
Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 150.000đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS394
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22