Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS398
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục thông báo bằng văn bản nêu rõ những điểm, nội dung chưa phù hợp cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện bản công bố hợp chuẩn. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ mà hồ sơ công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
- Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Chi cục).
Bước 2: Phòng Hành chính - Tổng hợp ghi vào sổ và chuyển đến phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Bước 3: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận, soát xét hồ sơ công bố hợp chuẩn.
Bước 4: Chi cục thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (tại Chi cục hoặc qua đường bưu điện) như sau:
+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn.
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp, hoặc có giá trị 03 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp chuẩn);
+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ, thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn và gửi lại cho Chi cục.
Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:
+ Bản công bố hợp chuẩn;
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
+ Bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:
+ Bản công bố hợp chuẩn;
+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP….), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
+ Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá hợp chuẩn
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Mẫu bản công bố hợp chuẩn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn 150.000đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS398
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29