Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS464
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ) tại bộ phận một cửa và nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trường hợp thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn của người đứng đầu tổ chức KH và CN.
+ Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng.
+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung (Mẫu 1)
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp.
- Trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (Chuyển sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động. Hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn của người đứng đầu đề nghị thay đổi nội dung tương ứng.
+ Hồ sơ đăng ký hoạt động như đối với tổ chức đăng ký lần đầu theo quy định tại các điều 4, 5 và Điều 6 của Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây (có chứng thực hợp pháp);
+ Văn bản xác nhận của cơ quan nơi cấp Giấy chứng nhận trước đây.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm ...
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ 300.000 đồng/giấy phép
Lệ phí thẩm định Thay đổi khác ghi trong giấy chứng nhận đã cấp 500.000 đồng/lần
Lệ phí thẩm định Thay đổi vốn, trụ sở của tổ chức khoa học và công nghệ 1.000.000 đồng/lần
Lệ phí thẩm định Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 1.500.000 đồng/lần
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
32