Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS507
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa Sở Công Thương (60 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;
Bước 2: Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;
Bước 3: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm:
+ Tổ chức xem xét nội dung và kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp.
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
Bước 4: Sở Công Thương quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện (nếu có), kiểm tra nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Bước 5: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt yêu cầu, Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện chung:
+ Được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;
+ Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.
- Điều kiện riêng:
+ Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.
* Trường hợp hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
(cho cán bộ lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất)
- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014);
- Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014);
- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;
- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.
* Trường hợp hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
(cho người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất)
- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014);
- Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014);
- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;
- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
Tải về
Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
Tải về
Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS507
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Cấp chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Quảng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy xác nhận Khai báo hóa chất sản xuất - Quảng Ngãi
Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế) - Quãng Ngãi
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) - Quảng Ngãi
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN hết hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp Giấy xác nhận Khai báo hóa chất (Áp dụng cho đối tượng sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo quy định tại phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011) - Quảng Ngãi
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Giấy chứng nhận còn hiệu lực được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)- Quảng Ngãi

0
30