Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104919-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: - Đối với cơ sở phát sinh Chất thải nguy hại Không công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý Chất thải nguy hại: 15 ngày làm việc
- Đối với cơ sở phát sinh Chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý Chất thải nguy hại : 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) Không công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH
Bước 1: Trung tâm hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC)
- Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, công dân qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp:
- Kiểm tra tính hợp lệ về thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ: viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển đến phòng TĐCP - Chi cục BVMT. Chuyển bước 2
+ Hố sơ không hợp lệ: không tiếp nhận và hướng dẫn chủ nguồn thải CTNH bổ sung.
Bước 2: Phòng Thẩm định Cấp phép - Chi cục Bảo vệ môi trường
Xem xét, thẩm định hồ sơ (về nội dung; khi cần thiết tổ chức làm việc về công tác quản lý CTNH tại cơ sở đối với trường hợp cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH):
* Hồ sơ không đáp ứng: Có văn bản trả hồ sơ gửi Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
* Hồ sơ đáp ứng theo quy định:
- Thực hiện cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt và gửi sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho Trung tâm HCC
- Chuyển bước 3.
Bước 3: Trung tâm HCC:
Trả Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho tổ chức, công dân.
Bước 2: Đối với cơ sở phát sinh CTNH có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH:
Bước 1: Trung tâm hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC):
Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp:
- Kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ đầy đủ: viết phiếu hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến phòng TĐ-CP- Chi cục BVMT. Chuyển bước 2
+ Hồ sơ không đầy đủ: Không tiếp nhận và hướng dẫn chủ nguồn thải CTNH bổ sung.
Bước 2: Phòng Thẩm định Cấp phép - Chi cục Bảo vệ môi trường
Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:
* Hồ sơ không hợp lệ: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để tổ chức hoặc công dân sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ Bước 1.
* Hồ sơ hợp lệ:
- Có văn bản thông báo kiểm tra công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH.
- Thực hiện kiểm tra điều kiện tự xử lý, có biên bản kiểm tra:
+ Đủ điều kiện tự xử lý: Chuyển sang bước 5.
+ Không đủ điều kiện tự xử lý (cần chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định): Chuyển sang bước 3.
Bước 3: Trung tâm HCC
Tiếp nhận hồ sơ chỉnh sửa, chuyển về phòng TĐCP - Chi cục BVMT để xem xét, xử lý.
Chuyển bước 4.
Bước 4: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT
Xem xét báo cáo theo nội dung biên bản kiểm tra:
- Báo cáo và việc thực hiện đạt yêu cầu: chuyển sang bước 5.
- Báo cáo và việc thực hiện không đạt yêu cầu: Có văn bản gửi Trung tâm HCC thông báo tiếp tục thực hiện sửa đổi, bổ sung theo nội dung biên bản kiểm tra. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 3.
Bước 5: Phòng Thẩm định Cấp phép - Chi cục Bảo vệ môi trường
- Thực hiện cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt và gửi sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho Trung tâm HCC.
- Chuyển bước 6.
Bước 6: Trung tâm HCC
Trả Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho tổ chức, công dân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH (quy định tại Điều 12, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại).
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 6 (A) có chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu của đơn vị
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT; QCVN 50:2013/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);
Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng (trường hợp có công trình tự xử lý).
Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự xử lý CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (trường hợp có công trình tự xử lý).
Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trường hợp có công trình tự xử lý).
Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự xử lý CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường (trường hợp có công trình tự xử lý).
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lần đầu/cấp lại)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104919-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28