Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107352-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, cơ quan được hỏi ý kiến thẩm tra bằng văn bản có văn bản trả lời)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Bước 3: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và viết giấy tiếp nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác
Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân
Bản sao công chứng quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của cổ đông sáng lập
Dự thảo điều lệ có đầy đủ chữ ký của đại điện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập
Văn bản xác định vốn pháp định có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Bản đăng ký đầu tư
Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (kèm theo trích lục bản đồ lô đất)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng khi tham gia thị trường quy định đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Đối với dự án đầu tư nước ngoài phải có thêm:
• Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
• Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
• Dự án đầu tư (đối với dự án lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam).
Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
• Dự thảo điều lệ.
• Danh sách cổ đông sáng lập.
• Các giấy tờ liên quan tới cổ đông sáng lập:
Cổ đông sáng lập là cá nhân: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông sáng lập.
Cổ đông sáng lập là tổ chức:
• Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.
• Điều lệ hoặc tài liệu tương đương.
• Quyết định uỷ quyền.
• Danh sách đại diện theo uỷ quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
Văn bản xác định vốn pháp định (nếu kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-3
Phụ lục I-9
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu công nghiệp thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107352-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23